Právna doložka

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť Ing. Jana Ševčíková - DIALIFE, so sídlom Zuzany Chalupovej 12A, 851 07 Bratislava, Slovensko.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

Spracúvanie na základe zmluvy a predzmluvných vzťahov:

 • V súvislosti s dodávkou našich služieb a produktov sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje a údaje Vašich zamestnancov ​na základe zmluvného vzťahu bez Vášho súhlasu​.
 • Osobné údaje získané od Vás vyplnením kontaktného formulára sú ​na účely predzmluvných vzťahov​ (napr. žiadosť o cenovú ponuku, žiadosť o bližšiu špecifikáciu poskytovaných služieb, informácia o produkte) a sme oprávnení spracúvať ich taktiež bez Vášho súhlasu​.

Spracúvanie na základe súhlasu:

 • Vaše osobné údaje môžeme spracúvať ​len s Vašim dobrovoľným súhlasom​ na účely zasielania bezplatného newslettera spoločnosti, prostredníctvom ktorého Vás môžeme informovať o našich novinkách. Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať kliknutím na od​hlasovaciu linku priamo v zaslanom e-maili v newsletteri (disclaimer), alebo poslaním požiadavky na email: info@dialife.sk

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

 • Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas trvania zmluvy a počas zákonmi stanovenej doby na ich archiváciu, dobu potrebnú na preukazovanie právnych nárokov alebo na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.
 • Osobné údaje získané vyplnením kontaktného formulára na účely predzmluvných vzťahov sa spracúvajú výhradne po dobu 1 roka a ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, údaje budú zo systému vymazané.
 • Osobné údaje získané s Vašim súhlasom (na odber newslettera) sme oprávnení spracúvať na tento účel do odvolania súhlasu.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom:

Máte právo požiadať nás o potvrdenie o tom, že spracúvame Vaše osobné údaje.

Právo na opravu osobných údajov:

Máte právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

Právo na vymazanie (zabudnutie):

Sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, ak:

 • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali
 • Odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva
 • Ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov
 • Ak namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie
 • Namietate voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne
 • Osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť
 • Osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti

Žiadosť o vymazanie prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 • Na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie
 • Na splnenie zákonnej povinnosti
 • Na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme
 • Z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia
 • Na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely
 • Na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • Ak napadnete správnosť osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie dovtedy, kým neoveríme ich správnosť
 • Ak spracúvame Vaše osobné údaje protizákonne a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia
 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
 • Ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie, a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:

 • Len s Vašim súhlasom
 • Na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
 • Na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby
 • Z dôvodov dôležitého verejného záujmu

Právo na prenos osobných údajov:

Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Vaše osobné údaje sme Vám na základe Vašej žiadosti povinní poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov alebo ak si chcete uplatniť niektoré z Vašich práv,
napíšte nám na: info@dialife.sk

Máte taktiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak predpokladáte, že došlo k porušen​iu Vašich práv.

Navrch
Košík
Zatvoriť
Späť
Účet
Zatvoriť
Menu
Zatvoriť